ZCK-8

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie

 


Załączniki do procedury:
cennik
Druki ZCK

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek osoby zainteresowanej o zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy

grobie zlokalizowanym na skrzyżowaniu alei cmentarnych wraz

z uzasadnieniem.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Zawiadomienie wnioskodawcy o zamontowaniu odbojnika (ogranicznika)

lub odmowa zamontowania odbojnika (ogranicznika) wraz z uzasadnieniem.

 Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia wpływu wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Dokumentacja fotograficzna sporządzona na okoliczność przeprowadzonej wizji

terenowej.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 783).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Dokumentacja fotograficzna zamontowanego odbojnika (ogranicznika) dołączana jest do akt grobu.

2) Dysponentem grobu:

a) ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy

z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.) która uiściła obowiązujące opłaty (pozostały małżonek osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia)

b) murowanego czasowego/stałego jest osoba, która zawarła umowę na budowę (nabycie) grobu z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem na podstawie wyroku sądowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci, dziedziczenia lub umowy cywilnej

c) dysponentem stałego (wieczystego) grobu ziemnego może być fundator grobu, osoba która nabyła prawo do grobu na podstawie wyroku sądu, zastrzeżeń poprzednika prawnego lub reguł dziedziczenia.

3) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub też podpisanego przez mocodawcę będącym wnioskodawcą w obecności pracownika ZCK Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

4) Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa

w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: