ZCK-5

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Remont lub wymiana nawierzchni grobu murowanego


Załączniki do procedury:
cennik
Druki ZCK

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek dysponenta o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu lub wymiany nawierzchni grobu murowanego.

2) Pełnomocnictwo udzielone przez dysponenta grobu dla wykonawcy prac.

3) W przypadku, gdy nawierzchnia ma charakter zabytkowy - program prac konserwatorskich opracowany przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki.

4) W przypadku, gdy grób znajduje się w strefie zabytkowej, lecz nie ma charakteru zabytkowego lub na Alei Zasłużonych - szczegółowy zakres prac lub projekt nawierzchni (2 egz.) Nie dotyczy sytuacji, gdy remont nie obejmuje wymiany elementów grobu.Opłaty

1) Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa

w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

2) Za wydanie pozwolenia/decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków

w Krakowie pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 82 zł.

 Forma załatwienia

Wyrażenie zgody w formie pisemnej na remont lub wymianę nawierzchni grobu murowanego lub odmowa wyrażenia zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.Termin załatwienia

1) Do 30 dni od dnia wpływu wniosku.

2) W przypadku obowiązku uzyskania decyzji (pozwolenia) Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie lub opinii Plastyka Miasta zatwierdzającej projekt, termin załatwienia sprawy ulega wydłużeniu o czas potrzebny do uzyskania właściwej decyzji, pozwolenia bądź opinii.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) W przypadku, gdy grób znajduje się:

a) w strefie zabytkowej – decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków

b) na Alei Zasłużonych – opinia Plastyka Miasta

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

2. § 2 pkt 2 i §10 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284)

3. Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r., w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 405)

5. Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341)

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 783).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Po uzyskaniu zgody dysponent wnosi opłatę zgodną z aktualnym cennikiem oraz zleca wykonanie prac podmiotowi gospodarczemu uprawnionemu do prowadzania robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć pełnomocnictwo dysponenta udzielone wykonawcy prac.

2) Po zakończeniu prac dysponent lub wykonawca prac zgłasza ten fakt inspektorowi (w terminie określonym w wydanej zgodzie), celem spisania odbioru końcowego grobowca.

3) Dysponentem grobu murowanego stałego/czasowego jest osoba, która zawarła umowę na budowę (nabycie) grobu z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem na podstawie, wyroku sądowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci, dziedziczenia lub umowy cywilnej.

4) Ewentualne wyrażenie zgody na remont lub wymianę nawierzchni grobu murowanego osobie innej niż dysponent – nie uprawnia jej do dysponowania grobem.

5) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub też podpisanego przez mocodawcę będącym wnioskodawcą w obecności pracownika ZCK Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: