SA-15
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

 


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (zał. nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury).
 2. Dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dokumentu elektronicznego)

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca stałego lub czasowego.Termin załatwienia

NiezwłocznieTryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania wymeldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego na zasadach zawartych w procedurze SA-33Podstawa prawna
 1. Art. 24, 33 - 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.plInformacje dodatkowe dla klienta
 1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Formularz do wymeldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym.
 5. Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl