MOPS-6

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Przyznanie usług opiekuńczych


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

1)      Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a)      Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643‑07‑06, e‑mail: f1@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

b)      Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

c)      Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00‑08, e‑mail: f3@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

-        od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

-        od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

-        od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

-        od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

d)      Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78,

e‑mail: f4@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

e)      Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

f)       Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

g)      Filia nr 7 al. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

h)      Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

-        od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

-        od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

-        od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

-        od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

i)       Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 12 644-80-34, e‑mail: f9@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa;

2)      Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643‑07‑06, e‑mail: db@mops.krakow.pl,

dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)   Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych;

2)   Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu;

3)   Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki określone w sekcji 2 pkt. od 1 do 8 procedury;

4)   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi;

5)   Dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod wskazanymi w sekcji „Sprawę załatwia” numerami telefonów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1)      Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego;

2)      Dokumenty, o których mowa w sekcji 5 pkt. 3-5 procedury w razie nieprzedłożenia ich wraz z wnioskiem;

3)      Ankieta określająca potrzeby w zakresie usług opiekuńczych;

4)      W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Filia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub Dział Pomocy Bezdomnym w przypadku osób bezdomnych. Odwołanie nie podlega opłatom.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Z dniem doręczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Podstawa prawna

1) Art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);

2) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788 z póz. zm.);

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058);

5) Uchwała Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze, zmieniona uchwałami: Nr XCI/1219/10 z 3 lutego 2010 r., Nr XII/123/11 z 13 kwietnia 2011 r. Nr LXXXIII/1270/13 z 25 września 2013 r., Nr LXIX/1690/17 z 12 kwietnia 2017 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 7757 z późn. zm.).Dostępność procedury

Prxzyznanie usług opiekuńczychInformacje dodatkowe dla klienta

1)      Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni;

2)      Osobom w rodzinie pomoc w zakresie usług gospodarczych może być przyznana tylko w przypadku, gdy rodzina wspólnie zamieszkała z osobą objętą usługami nie jest w stanie zabezpieczyć pomocy w tym zakresie;

3)      Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

4)      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia a także wysokość odpłatności za usługi.

5)      Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej to jest: 634 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł w przypadku osoby w rodzinie, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabel zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze (z późn. zm.):

a)    wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

Dochód w stosunku do  kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych:

 

634,01 zł - 792,50 zł

2 % kosztu godziny usług                            

792,51 zł - 951 zł

3 % kosztu godziny usług                            

951,01 zł – 1109,50 zł

5 % kosztu godziny usług                            

1109,51 zł - 1268 zł

10 % kosztu godziny usług                           

1268,01 zł - 1426,50 zł

15 % kosztu godziny usług                          

1426,51 zł -1585 zł

20 % kosztu godziny usług                          

1585,01 zł – 1743,50 zł

30 % kosztu godziny usług                          

1743,51 zł - 1902 zł

40 % kosztu godziny usług                          

1902,01 zł – 2060,50 zł

45 % kosztu godziny usług                          

2060,51 zł - 2219 zł

50 % kosztu godziny usług                          

2219,01 zł –2377,50 zł

55 % kosztu godziny usług                        

2377,51 zł - 2536 zł

60 % kosztu godziny usług                        

2536,01 zł – 2694,50 zł

70 % kosztu godziny usług                        

2694,51 zł - 2853 zł

80 % kosztu godziny usług                         

powyżej 2853,01 zł

100 % kosztu godziny usług                      

;

 

b)   wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:

 

Dochód w stosunku do  kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych:

 

514,01 zł - 642,50 zł

2 % kosztu godziny usług                            

642,51 zł - 771 zł

3 % kosztu godziny usług                            

771,01 zł – 899,50 zł

5 % kosztu godziny usług                             

899,51 zł - 1028 zł

10 % kosztu godziny usług                          

1028,01 zł – 1156,50 zł

15 % kosztu godziny usług                          

1156,51 zł - 1285 zł

20 % kosztu godziny usług                          

1285,01 zł – 1413,50 zł

30 % kosztu godziny usług                          

1413,51 zł –1542 zł

40 % kosztu godziny usług                          

1542,01 zł – 1670,50 zł

45 % kosztu godziny usług                          

1670,51 zł – 1799 zł

50 % kosztu godziny usług                          

1799,01 zł –1927,50 zł

55 % kosztu godziny usług                        

1927,51 zł - 2056 zł

60 % kosztu godziny usług                        

2056,01 zł – 2184,50 zł

70 % kosztu godziny usług                         

2184,51 zł - 2313 zł

80 % kosztu godziny usług                        

powyżej 2313,01 zł

100 % kosztu godziny usług                      

;

 

6)        W przypadku osób samotnie gospodarujących, które nie są osobami samotnymi, a których dochód przekracza kwotę 2853 zł oraz osób w rodzinie, których dochód przekracza 2313 zł, pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje wyłącznie w przypadkach szczególnych, uzasadnionych ważnymi względami społecznymi. Zgodę na objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych osób nie będących osobami samotnymi, których dochód przekracza 2853 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 2313 zł w przypadku osoby w rodzinie wyraża Prezydent Miasta Krakowa.

7)        Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na leczenie oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z odpłatności za usługi opiekuńcze, z tym że w przypadku osób których odpłatność za usługi powinna wynosić 100%, mogą zostać częściowo zwolnione z odpłatności za usługi, jednak obniżona odpłatność winna wynosić minimalnie 60% kosztu godziny usług.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: