Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

Udzielenie / odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podmiotów do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Udzielenie/ odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla stron, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.