Sortuj:  
PD-4

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

PD-7

Wydawanie zaświadczeń

PD-10

Zwrot opłaty skarbowej

PD-16

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych

PD-9

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PD-1

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:

 umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,

 odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

 rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

PD-5

Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

PD-8

Wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

PD-17

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PD-11

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Krakowa1 2