Sortuj:  
GUP-33

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

GUP-11

Jednorazowe przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

GUP-18

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staż

GUP-25

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

 

GUP-2

Rejestracja osób – status bezrobotnego bez prawa do zasiłku

GUP-4

Rejestracja osób transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

GUP-16

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

GUP-6

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

GUP-1

Rejestracja osób – status poszukującego pracy

GUP-3

Rejestracja osób – status bezrobotnego z prawem do zasiłku