Sortuj:  
GS-54

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

GS-27

Odszkodowanie za działki gruntu geodezyjnie wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem lub scaleniem

GS-28

Zamiana nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych

GS-4

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej

GS-62
Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania przez Stowarzyszenia Ogrodowe
GS-25

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

GS-56

Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej) właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem udostępnienia nieruchomości

GS-14

Sprzedaż garaży komunalnych

GS-29

Oddawanie nieodpłatne garaży wybudowanych ze środków własnych na gruncie Skarbu Państwa ich najemcom z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste

GS-19

Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości