Sortuj:  
GS-33

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

GS-40

Sprzedaż prawa własności nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu

GS-45

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnej.

GS-35

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

GS-37

Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone, za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej

GS-20

Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym

GS-46

Żądanie zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej od ceny sprzedaży bonifikaty po jej waloryzacji

GS-18

Oddanie nieruchomości w użytkowanie w drodze umowy

GS-16

Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenia wynikające z art. 207-208 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych )

GS-47

Sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli w drodze bezprzetargowej