Sortuj:  
GS-42

Występowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie o wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów dotyczących wszczęć postępowań związanych z wywłaszczeniem

GS-53

Zmiana prawa użytkowania wieczystego w zakresie sposobu, celu, przeznaczenia i korzystania z nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na podstawie różnych tytułów prawnych.

GS-8

Rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

GS-26

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków

GS-48

Sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych będących użytkownikami/współużytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone

GS-12

Sprzedaż położonych w strefach A, B i C:

a) lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej,

b) nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w których znajduje się tylko jeden lokal użytkowy, zajmowany w całości przez jednego najemcę lub współnajemców, wykorzystywany na cele działalności gospodarczej

GS-34

Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej

GS-36

Odszkodowanie za działki gruntu geodezyjnie wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem lub scaleniem ustalane w przypadku nieuzgodnienia wysokości odszkodowania w drodze negocjacji z właściwym organem

GS-33

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

GS-35

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa