Sortuj:  
GS-60

Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenie wynikające z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami)

GS-8

Rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

GS-53

Zmiana prawa użytkowania wieczystego w zakresie sposobu, celu, przeznaczenia i korzystania z nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na podstawie różnych tytułów prawnych.

GS-26

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków

GS-48

Sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych będących użytkownikami/współużytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone

GS-36

Odszkodowanie za działki gruntu geodezyjnie wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem lub scaleniem ustalane w przypadku nieuzgodnienia wysokości odszkodowania w drodze negocjacji z właściwym organem

GS-34

Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej

GS-7

Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków przez państwowe i komunalne osoby prawne, państwowe i komunalne instytucje kultury

GS-43

Odszkodowanie za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi gminne lub powiatowe zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi

GS-12

Sprzedaż położonych w strefach A, B i C:

a) lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej,

b) nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w których znajduje się tylko jeden lokal użytkowy, zajmowany w całości przez jednego najemcę lub współnajemców, wykorzystywany na cele działalności gospodarczej