Zatwierdzenie statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotami gruntowymi oraz jego zmiany

Zatwierdzenie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzanie w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień

Zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji

Udostępnianie danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z bazy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej na podstawie złożonego wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz materiałów i informacji na wniosek Komorników Sądowych

Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

Udzielenie / odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podmiotów do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Udzielenie/ odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla stron, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.