Udostępnianie danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie złożonego wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz materiałów i informacji na wniosek Komorników Sądowych

Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

Udzielenie / odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podmiotów do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Udzielenie/ odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla stron, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 

Przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym

Zbywanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej