Wydanie pełnomocnictwa

Udostępnianie kanału technologicznego przez ZIKiT

Przygotowanie projektu umowy/aneksu1 na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji nie drogowej,

Wydawanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu na tereny zieleni miejskiej

Sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Sprzedaż drewna pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Cechowanie, drewna, drewno, pozyskanego, lasach, las, lasy, ZZM, Zarząd, Zieleni, Miejskiej

Określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha

Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych)

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach