Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnej

Wydawanie oznakowania pojazdu i zezwolenia na wjazd do strefy A i B dla lekarza/pielęgniarki/położnej celem udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefach A i B

Uzgodnienie dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego

Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych oraz możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich)

Udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym (z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) – na wniosek podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Wydanie warunków technicznych odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji lub przebudowy urządzenia wodnego (np. otwarty rów, przepust, zabudowa rowu, itp.)

Wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego (nieprzekraczającego trzech dni)

 

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych