Wydanie warunków technicznych odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji lub przebudowy urządzenia wodnego (np. otwarty rów, przepust, zabudowa rowu, itp.)

Wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego (nieprzekraczającego trzech dni)

 

 

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy na czasowe zajęcie pasa drogowego pod umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kioski handlowo – usługowe

 

Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy (ustawienie kontenera na czas nie przekraczający trzech dni)

Zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii w pasie drogowym

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej w zakresie włączenia do drogi zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych