Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 

Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnej

Wydawanie oznakowania pojazdu i zezwolenia na wjazd do strefy A i B dla lekarza/pielęgniarki/położnej celem udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefach A i B

Uzgodnienie dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego

Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych oraz możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich)

Udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym (z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) – na wniosek podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Wydanie warunków technicznych odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji lub przebudowy urządzenia wodnego (np. otwarty rów, przepust, zabudowa rowu, itp.)