Zatwierdzanie ugód w sprawie zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:
1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,
2) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
3) likwidacji otworu wiertniczego.

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

  1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
  2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Rozpatrywanie wniosków dotyczących roszczeń związanych z wejściem w życie uchwał Rady Miasta Krakowa
o wyznaczeniu obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy istniejących budynków:
1) o odszkodowanie za poniesioną szkodę albo
2) o wykup nieruchomości lub jej części,
w oparciu o art. 13 c ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeneim działalności gospodarczej

Najem lokalu użytkowego drogą bezprzetargową

Najem lokalu użytkowego w trybie przetargu

Powiększenie bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych

Zmiany podmiotowe po stronie najemcy lokalu użytkowego - dopisanie w charakterze współnajemcy lokalu użytkowego wspólnika spółki cywilnej