Umorzenie 50% wymierzonej administracyjnej kary pieniężnej naliczonej osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewa lub krzewy bez wymaganego zezwolenia lub uszkodziły drzewo.

Zgłoszenie:

1) wykonania pomostu do 25 m długości całkowitej,

2) postoju na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe,

3) przejścia napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi,

4) przejścia liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne,

5) wykonania kąpieliska, wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

6) odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów budowlanych,

7) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie,

8) wykonywania stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pozwolenie wodnoprawne na:

1) szczególne korzystanie z wód,

2) regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

3) wykonanie urządzeń wodnych,

4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów,

5) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych,

6) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,

8) odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych,

9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

10) rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych,

11) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1,

12) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

13) piętrzenie wody podziemnej.

Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz zmian projektu robót geologicznych w formie dodatku

Decyzja o rozgraniczeniu gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów, rozgraniczenie gruntów

Decyzja o przejściu w trwały zarząd wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych wodami

Wniosek o wydanie decyzji na legalizację urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej

Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z kórych emisja nie wymaga pozwolenia