Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmian (w formie dodatku).

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej lub związku spółek wodnych powstałych na mocy porozumienia zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych

Ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona

Rozwiązanie spółki wodnej uchwałą walnego zgromadzenia

Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

Zatwierdzanie ugód w sprawie zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:
1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,
2) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
3) likwidacji otworu wiertniczego.

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

  1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
  2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Rozpatrywanie wniosków dotyczących roszczeń związanych z wejściem w życie uchwał Rady Miasta Krakowa
o wyznaczeniu obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy istniejących budynków:
1) o odszkodowanie za poniesioną szkodę albo
2) o wykup nieruchomości lub jej części,
w oparciu o art. 13 c ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu