Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych

Podział nieruchomości

Decyzja o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków

Rozgraniczenie nieruchomości

Zmiana klasyfikacji gruntów

Scalenia i podział nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

Wydawanie zaświadczeń o położeniu budynku

Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów