Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia

Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

Uzyskanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Świadczenie wychowawcze

Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz należności dłużnika alimentacyjnego

Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Zasiłek dla opiekuna