Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Wydawanie zaświadczeń

Wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot opłaty skarbowej

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Krakowa

Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis na wniosek podatników

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wydawanie materiałów promocyjnych.