Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych

Mieszkaniowy Bank Zamian

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej wobec osób, które:

a) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego przyznanego z tytułu zniszczenia lokalu wskutek zdarzenia losowego

b) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK

Wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania pomieszczenia tymczasowego osobom, względem których została orzeczona eksmisja z lokalu mieszkalnego.

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych wydanych po 12 listopada 1994 r., zawierających uprawnienie najemcy do otrzymania lokalu socjalnego

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali z tytułu realizacji wydanych i niewykonanych przed dniem 12 listopada 1994 roku wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokalu

Postępowanie egzekucyjne w administracji, dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym, w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego

Zwrot zarządu zabudowanymi nieruchomościami niebędącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa* bądź przekazanie zarządu zabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi współwłasność z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

Wypłata odszkodowania w zakresie opłat niezależnych od właściciela, które nie zostały opłacone przez osoby eksmitowane.