Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu)  i osiągania niskich dochodów

 

Udzielenie pomocy mieszkaniowej dla osób zamieszkujących lokale, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych ( w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru) w stopniu uniemożliwiającym zamieszkiwanie

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przyznanego w wyniku realizacji orzeczeń sądowych oraz z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiągania niskich dochodów.

Ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przyznanego z tytułu zniszczenia lokalu wskutek zdarzenia losowego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu położonego na terenie gminnych placówek oświatowych

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków na lokal o większej powierzchni pokoi

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków na lokal równorzędny ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków na:

- lokal o mniejszej powierzchni użytkowej i strukturze, ze względu na sytuację rodzinną;

- lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji, ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia.

Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych

Mieszkaniowy Bank Zamian