Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
Dotyczy następujących przypadków:

  1. wyprowadzenie się najemcy
  2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu)
  3. zamieszkiwania w mieszkaniu służbowym, wobec którego uprawniona jednostka organizacyjna np. Policja, WAM zrzekła się dyspozycyjności.

Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy ze względu na zaległości

Przydział dodatkowej powierzchni w celu likwidacji lokali niesamodzielnych

Kierowanie do zawarcia umowy najmu z tytułu realizacji wyroku sądowego zobowiązującego Gminę Miejską Kraków do dostarczenia lokalu zamiennego

Kierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z tytułu realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Pokrycie kosztów przeprowadzki do wskazanego przez Gminę Miejską Kraków lokalu zamiennego w przypadkach określonych przepisami właściwej uchwały Rady Miasta Krakowa


Wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu

 

 

Przyznanie samodzielnego lokalu mieszkalnego na wniosek najemcy części lokalu wspólnego - w celu odzyskania lokalu o dużej strukturze (po opróżnieniu pozostałej części)

Przebudowa lokali wspólnych lub częściowo usamodzielnionych w celu ograniczenia korzystania z części wspólnych lub ich całkowitego usamodzielnienia

Wyrażanie zgody na podnajem lokalu lub oddanie lokalu w bezpłatne używanie