Przydział dodatkowej powierzchni w celu likwidacji lokali niesamodzielnych

Kierowanie do zawarcia umowy najmu z tytułu realizacji wyroku sądowego zobowiązującego Gminę Miejską Kraków do dostarczenia lokalu zamiennego

Kierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z tytułu realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Pokrycie kosztów przeprowadzki do wskazanego przez Gminę Miejską Kraków lokalu zamiennego w przypadkach określonych przepisami właściwej uchwały Rady Miasta Krakowa


Wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu

 

 

Przyznanie samodzielnego lokalu mieszkalnego na wniosek najemcy części lokalu wspólnego - w celu odzyskania lokalu o dużej strukturze (po opróżnieniu pozostałej części)

Przebudowa lokali wspólnych lub częściowo usamodzielnionych w celu ograniczenia korzystania z części wspólnych lub ich całkowitego usamodzielnienia

Wyrażanie zgody na podnajem lokalu lub oddanie lokalu w bezpłatne używanie

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi) i osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (zamieszkiwanie w lokalu, w którym występuje nadmierne zaludnienie) i osiągania niskich dochodów