Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy

b) pozwolenia na kierowanie tramwajem

Wymiana prawa jazdy

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

- Konwencja genewska 1949 r.

- Konwencja wiedeńska 1968 r.

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy)

Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem/zmiana danych w wydanym dokumencie

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia

Udzielenie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy:

- udzielenie zezwolenia,

- zmiana zezwolenia,

- wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia,

- wydanie wtórnika zezwolenia lub wypisu w przypadku jego utraty.