Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Trójstronne umowy szkoleniowe

Zwrot kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie lub egzamin

Wypłata bezrobotnemu ryczałtu z tytułu przejazdu na szkolenie realizowane w ramach przyznanego bonu szkoleniowego

Wypłata bezrobotnemu ryczałtu z tytułu zakwaterowania w związku ze szkoleniem realizowanym na podstawie przyznanego bonu szkoleniowego

Zgłoszenie krajowej oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty.

Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 

Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 

Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza