Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w postępowaniu wieczystoksięgowym

Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania przez Stowarzyszenia Ogrodowe

Rejestracja osób – status poszukującego pracy

Rejestracja osób – status bezrobotnego bez prawa do zasiłku

Rejestracja osób – status bezrobotnego z prawem do zasiłku

Rejestracja osób transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Wyłączenie z ewidencji bezrobotnego w związku ze zmianą miejsca zameldowania lub pobytu

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Ustalanie prawa do dodatku aktywizacyjnego – po podjęciu zatrudnienia w niepełnym wymiarze ze skierowania urzędu

Ustalanie prawa do dodatku aktywizacyjnego – po podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy