Rejestracja osób – status bezrobotnego z prawem do zasiłku

Rejestracja osób transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Wyłączenie z ewidencji bezrobotnego w związku ze zmianą miejsca zameldowania lub pobytu

WPIS OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ

Ustalanie prawa do dodatku aktywizacyjnego – po podjęciu zatrudnienia w niepełnym wymiarze ze skierowania urzędu

Ustalanie prawa do dodatku aktywizacyjnego – po podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy

Zgłoszenie krajowej oferty pracy, oferty pracy dla obywateli państw EOG.

Świadczenia przysługujące rolnikom – pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników

Jednorazowe przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych