Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej)

Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego

Oddawanie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków w dzierżawę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w celu wykonania docieplenia budynku

Zmiana prawa użytkowania wieczystego w zakresie sposobu, celu, przeznaczenia i korzystania z nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na podstawie różnych tytułów prawnych.

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej) właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem udostępnienia nieruchomości

Czasowe zajęcie nieruchomości

Wydanie zaświadczenia z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań