Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego jako wkład niepieniężny (aport)

Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie odszkodowania

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

Odszkodowanie za działki gruntu geodezyjnie wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem lub scaleniem ustalane w przypadku nieuzgodnienia wysokości odszkodowania w drodze negocjacji z właściwym organem

Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone, za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

Odszkodowania za nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych

Sprzedaż prawa własności nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu