ZCK-4

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Budowa grobu murowanego/przydział niszy urnowej

 


Załączniki do procedury:
cennik
Druki ZCK

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Przydział terenu pod budowę grobu murowanego:

a) wniosek o przydział terenu

b) dokument tożsamości do wglądu na etapie zawarcia umowy

2) Przydział terenu pod budowę grobu murowanego do pochowania:

a) wniosek o przydział terenu

b) karta zgonu osoby zmarłej, zawierająca adnotację właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu

c) dokument tożsamości do wglądu na etapie zawarcia umowy

3) Przydział niszy urnowej do pochowania:

a) wniosek o przydział niszy urnowej

b) karta zgonu osoby zmarłej, zawierająca adnotację właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu

c) świadectwo kremacji

d) dokument tożsamości do wglądu na etapie zawarcia umowy.

4) Budowa grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym (dotyczy tylko Cmentarzy Rakowickiego i Podgórskiego):

a) wniosek o przeprowadzenie badań terenowych sprawdzających możliwość budowy

b) w odniesieniu do grobów położonych w strefie wpisanej do rejestru zabytków – projekt nawierzchni grobu murowanego (2 egz.) do zaopiniowania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

( w przypadku pozytywnego wyniku badań terenowych)

c) dokument tożsamości do wglądu

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty cmentarne pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2) Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa

w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

3) Za wydanie pozwolenia/decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków

w Krakowie pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 82 zł.

 Forma załatwienia

Zawarcie umowy na budowę grobu murowanego /przydział niszy urnowej, ewentualnie odmowa zawarcia umowy wraz z uzasadnieniem.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie w przypadku przydzielenia miejsca pod budowę grobu murowanego lub niszy urnowej do pochowania osoby zmarłej.

2) Do 30 dni od przeprowadzonego badania terenowego stwierdzającego możliwość budowy grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym,

a także w przypadku przydziału nowego miejsca pod budowę grobu murowanego.

3) W przypadku obowiązku uzyskania decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zatwierdzającej projekt nawierzchni, termin załatwienia sprawy ulega wydłużeniu o czas od przesłania wniosku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie do wydania decyzji i przesłania jej do ZCK.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W przypadku, gdy grób znajduje się w strefie zabytkowej – decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków w KrakowieTryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

2. § 2 pkt 2 i §10 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284)

3. Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

4. Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341)

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 783).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Po uzyskaniu zgody Zarządu Cmentarzy Komunalnych następuje podpisanie umowy na użytkowanie gruntu pod budowę grobu murowanego lub przydział niszy urnowej. Stronami umowy są Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie i wnioskodawca.

2) Przy zawieraniu ww. umowy dysponent wnosi opłatę za użytkowanie gruntu pod grób murowany na okres 50 lat (lub za przydział niszy urnowej na okres 30 lat) w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

3) Zwolnienie z ww. opłaty przysługuje w przypadku budowy grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym, którego nienaruszalność opłacona jest na czas nieokreślony (użytkowanie wieczyste), o powierzchni równej lub większej aniżeli powierzchnia planowanego grobu murowanego.

4) Dysponent zleca wykonanie prac podmiotowi gospodarczemu uprawnionemu do prowadzania robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć pełnomocnictwo dysponenta udzielone wykonawcy prac.

5) Dysponentem grobu murowanego lub niszy urnowej jest osoba, która zawarła umowę na budowę (nabycie) grobu (niszy) z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem na podstawie wyroku sądowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci, dziedziczenia lub umowy cywilnej.

6) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, lub też podpisanego przez mocodawcę będącym wnioskodawcą w obecności pracownika ZCK Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: