ZCK-3

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Ekshumacja


Załączniki do procedury:
cennik
Druki ZCK

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Dokument tożsamości do wglądu

2) Wniosek osoby uprawnionej do ekshumacji zwłok, szczątek lub urny z prochami ludzkimi i jednoczesna zgoda dysponenta grobu na przeprowadzenie ekshumacji

3) Oryginał zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Krakowie na przeprowadzenie ekshumacji

4) Oświadczenie pozostałych członków rodziny zmarłego o wyrażeniu zgody na ekshumację

5) Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty cmentarne pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2) W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

 Forma załatwienia

Zgoda na ekshumację ( w tym ekshumację mająca na celu pozyskanie wolnego miejsca w grobie), ustalenie terminu jej wykonania lub odmowa z uzasadnieniem.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie, w razie konieczności przeprowadzenia ekshumacji bezpośrednio przed pochowaniem

2) W pozostałych przypadkach - do 30 dni od dnia wpływu wniosku

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r., poz. 2126).

2. § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r., w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405)

4. Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

5. Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341)

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok lub szczątków są:

a) pozostały małżonek osoby zmarłej,

b) krewni zstępni osoby zmarłej,

c) krewni wstępni osoby zmarłej,

d) krewni boczni osoby zmarłej do 4 stopnia pokrewieństwa,

e) powinowaci osoby zmarłej w linii prostej do 1 stopnia,

f) organy wojskowe – w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej,

g) organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne – w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,

h) inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały.

2) Osobami uprawnionymi do ekshumacji zwłok lub szczątków są osoby wymienione w pkt 1) lit. a) – e) .

3) Ekshumacja zwłok, szczątków lub urny z prochami ludzkimi jest dopuszczalna w okresie ekshumacyjnym tj. od 16 października do 15 kwietnia każdego roku we wczesnych godzinach rannych.

4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym okresie – przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

5) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub też podpisanego przez mocodawcę będącym wnioskodawcą w obecności pracownika ZCK upoważniającego do załatwiania formalności w ZCK związanych

z ekshumacją lub pracami wewnątrz grobu murowanego danej osoby (osób). Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: