WS-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Wydawanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów


Załączniki do procedury:
Wniosek - formularz aktywny

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa,
os. Zgody 2, pok. 408, 409, tel. 12-616-88-93, 12-616-88-92.
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Pisemny wniosek, podmiotu zamierzającego prowadzić przetwarzanie i zbieranie odpadów, wraz z numerem REGON i NIP, zawierający:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania;

2) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

3) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej,

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

oraz

11) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania,

12) oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

13) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

14) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,

15) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

16) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,

17) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

18) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

19) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Załączniki do wniosku:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady,

2) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405).

 Opłaty

Opłata skarbowa:

1) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł,

2) od zezwolenia - 616 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Niezwłocznie, jednakże w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Protokół z wizji lokalnej (w uzasadnionych przypadkach).

2) Stanowisko właściwego organu w przypadku braku jednoznacznych zapisów w przepisach prawa miejscowego dotyczących zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami.

3) Postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, wydane w wyniku kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:
    instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów (kontrola taka nie jest przewidziana w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów
    dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia).

 Tryb odwoławczy

W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.06.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W przypadku postępowań wszczętych po 31.05.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1) Art. 41, art. 41a ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 45, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923),

3) Art. 35, art. 77 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

4) Część III ust. 43 c i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:

  • Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  • Referacie Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2,
  • Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

1) Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia.

2) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana w przypadku, gdy:

    - zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia,

    - zezwolenie na zbieranie odpadów nie obejmuje złomu.

3) Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi publicznie dostępny wykaz znajdujących się w jego posiadaniu wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydanych zezwoleń. Wyłączenie udostępnienia danych zawartych w w/w dokumentach może nastąpić na uzasadniony wniosek strony.

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: