WS-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne, wraz z zezwoleniem na przetwarzanie lub zbieranie odpadów

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: wnioskujący o wydanie decyzji, inne strony postępowania, pełnomocnicy.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. 408, 409, tel. 12-616-88-93, 12-616-88-92.
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Pisemny wniosek wytwórcy odpadów o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wraz z numerem REGON i NIP, zawierający:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych
     prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, 
     w przypadku określonym w art. 183b,

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3) informację o tytule prawnym do instalacji,

4) informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną
    źródeł powstawania i miejsc emisji,

5) ocenę stanu technicznego instalacji,

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych 
    materiałów surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej
     eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych w szczególności takich jak rozruch
     i wyłączenia,

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu
     i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,

11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań
     ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie
     eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

13) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony
     środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

14) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – w przypadku podmiotu podejmującego realizację
     nowej instalacji,

15) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat),

16) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego
     składu chemicznego i właściwości,

17) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

18) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich
     negatywnego oddziaływania na środowisko,

19) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku
     i unieszkodliwiania odpadów,

20) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

21) jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianej, powinien
      dodatkowo zawierać informację, że zastosowana technologia spełnia wymagania, przy których określeniu
      uwzględniono w szczególności:

      a) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

      b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii,

      c) racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

      d) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających
          odpadów,

      e) rodzaj, zasięg oraz wielkości emisji,

      f) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali
         przemysłowej,

      g) postęp naukowo-techniczny;

 

oraz w przypadku przetwarzania odpadów:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania,

2) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających
     w wyniku przetwarzania w okresie roku,

3) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu
    przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego
    z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także
    godzinowej mocy przerobowej,

6)  przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność 
    zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia 
    pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 
    środowiska,

7)  oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

8)  opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

9)  opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem 
      i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

oraz w przypadku zbierania odpadów:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania,

2) oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

3) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

4) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,

5) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność
    w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników
    oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

6) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,

7) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

8) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym
    ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

9) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

II. Załączniki do wniosku

1) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie
    prawnym,

3) dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje
    odpady,

4) oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest/nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym i średnim
    przedsiębiorcą (wg wzoru stanowiącego załącznik do procedury),

5) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
    o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.),

6) pozwolenie wodnoprawne lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wodnoprawnego, o których mowa w
    art. 388 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566).Opłaty

Opłata skarbowa:

 

1) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu
    lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi,
    wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty
    skarbowej) - 17,00 zł,

2) od pozwolenia:

a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b - 2011,00 zł,

b) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
    w rolnictwie,mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506,00 zł,

c) pozostałych - 506,00 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Niezwłocznie, jednakże w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Protokół z wizji lokalnej (w uzasadnionych przypadkach),

2) Stanowisko właściwego organu w przypadku braku jednoznacznych zapisów w przepisach prawa
    miejscowego dotyczących zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami,

3) Postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, wydane
    w wyniku kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: instalacji, obiektu
    budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów (kontrola taka nie
    jest przewidziana w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza
    instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia).Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1) Art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 w związku z art. 378 ust. 1, art. 184, art. 186
    pkt 1, art. 187 oraz art. 188 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst
    jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn zm.) w związku z art. 41, art. 41a ust. 1, art. 42, art. 43, art. 44,
    art. 45, art. 46 i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,
    poz. 21 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., 
    poz. 1923),

3) Art. 35, 77 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
    (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),

4) Część III ust. 40 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
    (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.),

5)  Art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:

  • Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  • Referacie Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2,
  • Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

1) We wniosku o wydanie pozwolenia uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji,

2) Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia.

3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana w przypadku, gdy:

    - zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia,

    - zezwolenie na zbieranie odpadów nie obejmuje złomu.

 4) Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi publicznie dostępny wykaz znajdujących się w jego posiadaniu 
    wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wydanych pozwoleń. Wyłączenie 
    udostępnienia danych zawartych w w/w dokumentach może nastąpić na uzasadniony wniosek wytwórcy
    odpadów (wyłączeniu nie podlegają dane o rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejscach
    ich wytwarzania).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: