WS-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 

 

 

1.Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/ Pani dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa w ramach zarządzania środowiskiem.

3. Ma Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.Ma Pan/ Pani prawo, z przyczyn związanych z Swoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani danych osobowych.

5.Pan/ Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane,a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6.Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

8.Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

9.Podstawę prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

10.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

 

adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Kontakt: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Pisemne zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne wraz z numerem NIP, PESEL, REGON zgłaszającego, na formularzu określonym
w załączniku nr 1 o rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879), zawierające:
1) nazwę i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia,
2) nazwę instalacji zgodną z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację,
3) określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS (zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych -Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.) jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja,
4) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
5) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
6) rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879),
7) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
8) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
9) wielkość i rodzaj emisji (w przypadku stacji elektroenergetycznych
i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe,
a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten),
10) opis stosowanych metod ograniczania emisji,
11) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny
z obowiązującymi przepisami,
12) szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
2 lipca 2010 r. - Dz.U. Nr 130, poz. 879, tj.:
w zgłoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV:
a) współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie słupów linii napowietrznej, załamań linii kablowej i głównej bramy wjazdowej stacji elektroenergetycznej, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności)
w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych,
b) ogólny opis sposobu (sposobów) zagospodarowania otoczenia instalacji,
na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie,
c) napięcie znamionowe,
d) prąd znamionowy,
e) długość linii w kilometrach,
f) minimalną znamionową odległość przewodu pod napięciem od powierzchni ziemi,
g) kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),
h) wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa
w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), jeśli takie były wymagane,
w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych
i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach
od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:
a) współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten instalacji,
z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do
1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych,
b) częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji,
c) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra,
d) równoważne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji,
e) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania,
f) kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania,
g) wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa
w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane,


w zgłoszeniu instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podaje się następujące dane:
a) dla instalacji z nadajnikiem o maksymalnej mocy wyjściowej:
- do 150 W - adres, pod którym instalacja jest eksploatowana,
- powyżej 150 W - współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie punktów zasilania anten instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik,
z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych,
b) częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji,
c) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra,
d) równoważne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji,
e) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania,
f) kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania,
g) wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa
w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane,
h) datę wydania i numer pozwolenia na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

13) imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację i podpis wraz
z miejscowością i datą złożenia podpisu.

2. W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym.
3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.

 Opłaty

1. Opłata skarbowa:

1) od przyjęcia zgłoszenia - 120 zł,

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

 NUMER KONTA

 

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 

 

 

 Forma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia zgłoszenia.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 Brak.Tryb odwoławczy

W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.06.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku postępowań wszczętych po 31.05.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1. Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
4. Część I ust. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).Dostępność procedury

1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:
1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV,
2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
2. Informacje zawarte w zgłoszeniu prowadzący instalację przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (art. 152 ust. 7a ustawy Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
3. Obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, które zostały przekazane do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: