WS-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.


Sprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków, tel. 12-616-8893, 12-616-8892.
Referat Ocen Środowiskowych pok. 502, 503, 504.
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z numerami PESEL, REGON wnioskodawcy, zawierający:

 1. Zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji.
 2. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona, o tym, że przyjmuje warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu.
 3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana (w przypadku, gdy działa on przez pełnomocnika).
 4. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, na który ma zostać przeniesiona decyzja (w przypadku, gdy działa on przez pełnomocnika).


Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. od przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 105 zł,
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, os. Zgody 2), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna
 1. Art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.).


Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w:

 1. Stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa,
 2. Referacie Ocen Środowiskowych Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
 3. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Procedura jest dostępna w:
  1. Stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa,
  2. Referacie Ocen Środowiskowych Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  3. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
 2. Uwagi:
  Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: