WS-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu ustalenia wpływu inwestycji na środowisko w ramach zarządzania środowiskiem.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków, tel. 12-616-8893, 12-616-8892.
Referat Ocen Środowiskowych pok. 502, 503, 504.
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z numerami PESEL, REGON wnioskodawcy, zawierający:

 1. Zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji.
 2. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona, o tym, że przyjmuje warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu.
 3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana (w przypadku, gdy działa on przez pełnomocnika).
 4. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, na który ma zostać przeniesiona decyzja (w przypadku, gdy działa on przez pełnomocnika).


Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. od przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 105 zł,
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, os. Zgody 2), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna
 1. Art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).


Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w:

 1. Stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa,
 2. Referacie Ocen Środowiskowych Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
 3. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Procedura jest dostępna w:
  1. Stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa,
  2. Referacie Ocen Środowiskowych Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  3. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
 2. Uwagi:
  Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: