WS-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.


Załączniki do procedury:
Wniosek - formularz aktywny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: wnioskujący o wydanie decyzji, inne strony postępowania, pełnomocnicy.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. 408, 409, tel. 12-616-88-93, 12-616-88-92.
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Pisemny wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić przetwarzanie odpadów, wraz z numerem REGON i NIP, zawierający:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania;

2) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających
    w wyniku przetwarzania w okresie roku,

3) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu
    przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu
    technologicznego  z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych
    przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej,

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność
    w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub
    przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających
    wymaganiom ochrony środowiska,

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej
    z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

II. Załączniki do wniosku:

1) dokument potwierdzając, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady,

2) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
    o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
    o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.),

3) pozwolenie wodnoprawne lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wodnoprawnego, o których mowa w 
    art. 388 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566).

 Opłaty

Opłata skarbowa:

1) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,
    wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego 
    małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
    z opłaty skarbowej) - 17 zł,

2) od zezwolenia - 616 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Niezwłocznie, jednakże w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
  1. Protokół z wizji lokalnej (w uzasadnionych przypadkach),
  2. Stanowisko właściwego organu w przypadku braku jednoznacznych zapisów w przepisach prawa miejscowego dotyczących zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami,
  3. Postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, wydane w wyniku kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów (kontrola taka nie jest przewidziana w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia).


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1) Art. 41, art. 41a ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2, art. 44, art. 45, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923),

3) Art. 35, art. 77 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.),

4) Art. 388 ust.5 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566),

5) Część III ust. 43 c i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:

  • Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  • Referacie Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2,
  • Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia,

2) Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi publicznie dostępny wykaz znajdujących się w jego posiadaniu wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz wydanych zezwoleń. Wyłączenie udostępnienia danych zawartych w w/w dokumentach może nastąpić na uzasadniony wniosek posiadacza odpadów.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: