WS-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu ustalenia wpływu inwestycji na środowisko w ramach zarządzania środowiskiem.

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

ePUAP

UWAGA! ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

(artykuł 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r. poz. 1566).

 Sprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska Os. Zgody 2, 31-949 Kraków, tel. 12-616-8893, 12-616-8892
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (dwa egzemplarze w postaci papierowej oraz zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), który powinien zawierać:

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3. informacje o tytule prawnym do instalacji,

4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

5. ocenę stanu technicznego instalacji,

6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8. blokowy schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

9. informację o energii wykorzystywanej przez instalację,

10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych, proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch

i wyłączenia,

10a). warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,

11. informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

12. informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,

14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,

16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych

z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeśli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

18. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

19. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji,

20. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód, a także wymagania ustawy o odpadach. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien również zawierać informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:

1. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,

2. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

3. proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu na rodzaje terenów, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz

z przewidywanymi wariantami,

4. proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub ziemi

5. proponowanej ilości wykorzystywanej wody,

6. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii,

7. spełnieniu wymagań najlepszej dostępnej techniki

(Najlepsze dostępne techniki powinny spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się jednocześnie:

1) rachunek kosztów i korzyści;

2) czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji;

3) zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum;

4) podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska;

5) termin oddania instalacji do eksploatacji;

6) dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT, o ile zostały opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przy określaniu najlepszych dostępnych technik, także w przypadku gdy instalacja nie jest nowo uruchamiana lub zmieniana w sposób istotny, bierze się pod uwagę wymagania:

a) zastosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

c) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów

i paliw,

d) zastosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

e) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

f) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

g) postęp naukowo-techniczny.

a także

8. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji,

9. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń , o ile takie warianty istnieją,

10.w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

a) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym" zawierający:

- informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;

- informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;

- nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;

- informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium akredytowane lub certyfikowane jednostki badawcze

b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

II. Załączniki do wniosku:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania

w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

3. dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,

4. kopia programu zapobiegania awariom lub kopia raportu o bezpieczeństwie

5. Jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.  Do wniosku, o którym mowa, dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

 Opłaty

1. Opłata rejestracyjna - obliczana wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

2. Opłata skarbowa od:

a. pozwolenia zintegrowanego:

1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2011 zł,

2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,

3. pozostałe - 506 zł.

b. złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa

i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Opłata rejestracyjna - 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia
  1. W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).
  2. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 209 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska).
  3. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 kpa).


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.06.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku postępowań wszczętych po 31.05.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1. Art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2, 3, 4, 5, art. 201 ust. 1, 2, art. 202 ust. 1, art. 208 ust. 1, 2, art. 211 ust. 3a i 4, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519).

2. Art. 389 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)

3. Art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014.1169)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71)

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U.2014.1183)

7. Część I ust. 53, część III, część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1872)Dostępność procedury

1)       Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:

a)        Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,

b)       Referacie Ochrony Wód, Powietrza, Klimatu Akustycznego Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2,

c)        Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:

a) Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,

b) W Referacie Ochrony Wód i Klimatu Akustycznego, Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.

c) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

2) Uwagi:

1. Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska po stwierdzeniu kompletności wniosku o pozwolenie zintegrowane jego kopia jest przesyłana Ministrowi Środowiska wraz z zapisem wniosku w formie elektronicznej.

2. W ramach postępowania zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez:

a) podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu

w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków we wskazanym miejscu i w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości,

b) wyznaczenie rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa (fakultatywne).

3) Zgodnie z art. 211 ust. 12 ustawy – Prawo ochrony środowiska elektroniczną kopię pozwolenia zintegrowanego przesyła się Ministrowi Środowiska.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: