SP-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Sportu

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Sportu UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Referat ds. Miejskich programów sportowych i współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi

tel. 12 616 9403, e-mail: sp.umk@um.krakow.pl

 

Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek: 8.00. – 15.00.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej:

1) protokół z zebrania założycielskiego wraz z:

- listą obecności (oryginał)

- uchwałą o utworzeniu klubu sportowego pod nazwą …(oryginał)

- uchwałą zebrania w sprawie wyboru zarządu (oryginał)

- uchwałą zebrania w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (oryginał)

- uchwałą o przyjęciu statutu (oryginał)

2) wniosek zarządu o wpis do ewidencji (według wzoru) wraz z załącznikami:

- statutem klubu sportowego (2 egzemplarze - w tym oryginał)

- listą założycieli (minimum 7 osób), zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

- informacją o adresie siedziby klubu sportowego

3) dowód wpłaty (patrz pkt 6)

II. Dokonanie zmian w ewidencji w zakresie:

- nazwy lub adresu siedziby klubu sportowego

- imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu, organu kontroli wewnętrznej

- zmiany statutu

- osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych

- celu działania

- terenu działania

1) wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (według wzoru)

2) w przypadku zmian we władzach:

- uchwała walnego zebrania członków klubu w sprawie dokonanych zmian lub uchwała innej władzy upoważnionej statutowo do dokonania zmian

- uchwała winna zawierać dane osób, funkcje wynikające ze statutu oraz PESEL,

3) w przypadku zmian w statucie:

- uchwała walnego zebrania członków klubu w sprawie dokonanych zmian - do uchwały należy dołączyć 2 egzemplarze tekstu jednolitego statutu - uwzględniające wprowadzane zmiany

4) w przypadku innych zmian - uchwała odpowiedniej władzy stowarzyszenia

5) w przypadku podejmowania uchwały przez walne zebranie członków klubu do uchwały należy dołączyć:

- protokół z walnego zebrania członków klubu

- lista obecności członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze wraz z informacją o liczbie wszystkich członków klubu

- protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej

III. Wydanie wypisu z ewidencji

1) wniosek o wydanie wypisu z ewidencji (według wzoru)

2) dowód wpłaty (patrz pkt 6)

IV. Wykreślenie zlikwidowanego klubu sportowego z ewidencji

1) wniosek likwidatora o wykreślenie z ewidencji (według wzoru) wraz z załącznikami:

a) protokół walnego zebrania członków klubu zawierający:

- porządek zebrania,

- potwierdzenie zdolności zebrania do podjęcia uchwały o rozwiązaniu klubu i postawieniu w stan likwidacji (lista obecności na walnym zgromadzeniu wraz z informacją o liczbie wszystkich członków klubu
  posiadających prawa wyborcze, protokół komisji mandatowej)

b) uchwała walnego zebrania o rozwiązaniu klubu sportowego i postawieniu w stan likwidacji

c) uchwała walnego zebrania wyznaczająca likwidatora (jeśli likwidator nie jest wyznaczony na mocy postanowień statutu klubu)

d) uchwała walnego zebrania członków klubu o przeznaczeniu majątku lub uchwała stwierdzająca, że klub nie posiada żadnego majątku

e) sprawozdanie komisji rewizyjnej o stanie klubu na dzień podejmowania uchwały o rozwiązaniu klubu, zawierające informację o stanie finansów i zobowiązań wobec członków, pracowników, podmiotów zewnętrznych

f) lista obecności na walnym zebraniu członków klubu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu

2) Sprawozdanie likwidatora o zakończeniu likwidacji klubu wraz z załącznikami:

a) protokół z przekazania majątku (jeśli klub posiadał majątek)

b) oświadczenie likwidatora o braku jakichkolwiek zobowiązań klubu wobec innych podmiotów

V. Wykreślenie klubu sportowego z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego

1) wniosek klubu o wykreślenie z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego (według wzoru) wraz z załącznikami:

a) uchwała walnego zebrania członków klubu w sprawie dokonanych zmian,

b) 1 egzemplarz tekstu jednolitego statutu uwzględniający dokonane zmiany,

c) protokół walnego zebrania członków klubu,

d) lista obecności członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze wraz z informacją o liczbie wszystkich członków klubu,

e) odpis postanowienia w przedmiocie wpisu klubu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru  
  Sądowego.Opłaty

Za wydanie decyzji – 10 zł

Za wydanie wypisu – 17 zł

Zatwierdzenie tekstu statutu – 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PeKaO S.A. na terenie Krakowa
i w kasach Urzędu:

 • al. Powstania Warszawskiego10 (Centrum Administracyjne) – od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45,
 • os. Zgody 2 – od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45,
 • ul. Wielicka 28a – od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45,
 • ul. Lubelska 27 – od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45,
 • pl. Wszystkich Świętych 3-4 – od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45,
 • ul. Grunwaldzka 8 – od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45.

Numer rachunku dla przelewów: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

UWAGA! Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku lub przedstawić najpóźniej przy odbiorze dokumentu (wypisu

z ewidencji, zatwierdzonego statutu, decyzji).Forma załatwienia
 1. Wydanie decyzji w sprawie wpisu lub odmowy wpisu do ewidencji.
 2. Zatwierdzenie jednolitego tekstu wpisu zmian danych w ewidencji
 3. Uzyskanie wypisu z ewidencji – wydanie wypisu (zaświadczenia)
 4. Wydanie decyzji w sprawie wykreślenia lub odmowy wykreślenia z ewidencji.


Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem art. 217 § 3.

 1. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania
  lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 3. Wydanie zaświadczenia – wypisu z ewidencji – nie później niż w terminie 7 dni.
 4. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego i klubu sportowego, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – decyzja.
 2. Zatwierdzony tekst jednolity statutu - zaświadczenie.
 3. Dokonanie zmian w ewidencji – nie dotyczy.
 4. Uzyskanie wypisu (zaświadczenia) z ewidencji – wypis.
 5. Wykreślenie z ewidencji – decyzja.
 6. Wykreślenie z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego-decyzja.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Sportu UMK w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1463, 60, 1600)
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 210)
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011r. Nr 243, poz. 1449)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2016 poz. 1827)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257)


Dostępność procedury
 1. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi, al. Powstania Warszawskiego 10
 2. W Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
 3. W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych:
  1. nazwy, siedziuby oraz adresu klubu sportowego;
  2. imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
  3. zmian w statucie
  4. danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych
  5. celów działania
  6. terenu działania

 

      składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

 

     2.  Wykreślenie z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego – obowiązek złożenia kompletu dokumentów do 14 dni od podjęcia decyzji o zmianach – wydanie decyzji po otrzymaniu postanowienia Sądu Rejestrowego o wpisie do KRS.