SP-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Sportu

Przyznawanie stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich


Sprawę załatwia

Wydział Sportu Referat ds.Miejskich Programów Sportowych i współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi, al. Powstania Warszawskiego 10,

31-549 Kraków, pok. 514, tel. 12-616-9402

Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek: 8.00-15.00

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przyznanie stypendium (wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  a) opinię właściwego związku sportowego potwierdzającą mistrzowskie wyniki uzyskane przez kandydata oraz przynależność klubową zawodnika do wnioskującego stowarzyszenia
  b) program szkolenia zawodnika obejmujący okres przyznania stypendium sportowego wraz z ogólną charakterystyką kandydata dokonaną przez wnioskujące stowarzyszenie
  c) w przypadku stypendium olimpijskiego – opinia Polskiego Związku Sportowego właściwego ze względu na uprawianą dyscyplinę, potwierdzająca posiadanie kwalifikacji olimpijskiej lub realną szansę uzyskania kwalifikacji
  wraz ze wskazaniem nazwy oraz daty imprezy, na której zawodnik będzie miał ostateczną szansę uzyskania kwalifikacji olimpijskiej


Opłaty

Bez opłatForma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o przyznaniu stypendiów sportowych Miasta Krakowa.

Wypłata stypendiów następuje w miesięcznych ratach, poczynając od miesiąca, w którym zostało przyznane, na wskazane przez zawodnika konto bankoweTermin załatwienia

Kandydatów można zgłaszać w ciągu całego roku.

Prezydent Miasta Krakowa przyznaje stypendia po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Stypendiów Sportowych Miasta Krakowa. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446),
 2. art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 3. Uchwała Nr CXVI/1828/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 5684),
 4. Zarządzenie Nr 872/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 5. Zarządzenie Nr 2366/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych Miasta Krakowa z późn. zm.


Dostępność procedury
 1. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi, al. Powstania Warszawskiego 10
 2. W Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
 3. W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje klubom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 2. Dokumentację należy składać w sekretariacie Wydziału Sportu UMK, al. Powstania Warszawskiego 10.