SP-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Sportu

Przyznawanie stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przez okres co najmniej 10 lat od dnia złożenia wniosku, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie przyznawania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Sportu Referat ds.Miejskich Programów Sportowych i współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi, al. Powstania Warszawskiego 10,

31-549 Kraków, tel. 12-616-9611, fax: 12 616 9525

Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek: 8.00-15.00

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przyznanie stypendium (wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  a) opinię właściwego związku sportowego potwierdzającą mistrzowskie wyniki uzyskane przez kandydata
  b) program szkolenia zawodnika obejmujący okres przyznania stypendium sportowego wraz z ogólną charakterystyką kandydata 
  c) w przypadku stypendium olimpijskiego – opinia Polskiego Związku Sportowego właściwego ze względu na uprawianą dyscyplinę, potwierdzająca posiadanie kwalifikacji olimpijskiej lub realną szansę uzyskania kwalifikacji
  wraz ze wskazaniem nazwy oraz daty imprezy, na której zawodnik będzie miał ostateczną szansę uzyskania kwalifikacji olimpijskiej


Opłaty

Bez opłatForma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o przyznaniu stypendiów sportowych Miasta Krakowa.

Wypłata stypendiów następuje w miesięcznych ratach, poczynając od miesiąca, w którym zostało przyznane, na wskazane przez zawodnika konto bankoweTermin załatwienia

Kandydatów można zgłaszać w ciągu całego roku.

Prezydent Miasta Krakowa przyznaje stypendia po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Stypendiów Sportowych Miasta Krakowa. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.2018.1000),
 2. art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.2018.650),
 3. Uchwała Nr CXVI/1828/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
 4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.09.2017r. Sygn. akt. II GSK 2861/15 w przedmiocie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Dostępność procedury
 1. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi, al. Powstania Warszawskiego 10
 2. W Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
 3. W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Dokumentację należy składać w sekretariacie Wydziału Sportu UMK, al. Powstania Warszawskiego 10.