SO-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy

 

 Sprawę załatwia


Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30 - 103 Kraków

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

Beata Romańska, Wojciech Liguziński - pok.201, tel.12 616 50 29, fax 12 616 52 14, w godz. 7.30-15.30

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej:

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej składany do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

2. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami - wyjątek: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest umieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

4. Do wglądu - oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6 b ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Karta parkingowa dla placówki:

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej składany do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

 3. Do wglądu - dowód rejestracyjny pojazdu placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 4. Składający wniosek oświadcza o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

 Opłaty

 

Opłata za wydanie  karty parkingowej wynosi 21 złotych.

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Podatków i Opłat o numerze

82 1020 2892 0000 5602 0590 0941

wskazując w polu "nazwa zleceniodawca" swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania z podaniem kodu pocztowego, a w polu "tytułem" opłata za wydanie karty parkingowej.

Płatności dokonać można przelewem lub gotówką w kasach Urzędu Miasta Krakowa (za wyjątkiem lokalizacji przy ul. Stachowicza 18 gdzie nie ma kasy).

 Forma załatwienia

Wydanie lub odmowa wydania karty parkingowej.Termin załatwienia

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie  i miejscu odbioru kart parkingowej.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Karta parkingowa lub odmowa wydania katy parkingowej.Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołaniePodstawa prawna

1. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1438),

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843),

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 852).

 

 Dostępność procedury

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18,

2. Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,

3. Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl

 

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Opis zasad oraz trybu wydawania kart parkingowych stanowi załącznik do karty usługi.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: