SO-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności

 • Renata Jarzęba: , tel. 12-616-5216; fax 12-616-5214
  • wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji na temat postępowania przed Zespołem Orzekającym - parter pokój nr 1
  • wydawanie orzeczeń - IV piętro pokój nr 401

przyjmowanie stron: pn. - pt. w godzinach 7.30-15.30


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub ośrodek pomocy społecznej czy powiatowe centrum pomocy rodzinie, za pisemną zgodą wnioskodawcy lub jej przedstawiciela ustawowego- załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 2. Orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy, a także orzeczenia wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Węwnętrznych i Administracji przed dniem 1 stycznia 1998 r.
 3. Dokumentacja medyczna mogąca mieć wpływ na określenie wskazań oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień.
 4. Inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnieńTryb odwoławczy

Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.Podstawa prawna
 1. Art.5, art.5 a, art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1110)


Dostępność procedury
 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 3. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl)

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Uwagi
Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień odbywa się na podstawie orzeczenia Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy, a także na podstawie orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i orzeczenia Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów- wydanych przed 1 stycznia 1998 r.
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwraca się do właściwego organu rentowego o przesłanie kopii koniecznych orzeczeń.
W trakcie postępowania orzeczniczego zespół orzekający ustala stopień niepełnosprawności na podstawie wyżej wymienionych orzeczeń, przy zastosowaniu następujących zasad:

 1. orzeczenie o zaliczeniu do:
  1. I grupy inwalidów przekładane jest na orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. II grupy inwalidów przekładane jest na orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  3. III grupy inwalidów przekładane jest na orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 2. orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, przekładane jest na orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  2. całkowitej niezdolności do pracy, przekładane jest na orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  3. częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, przekładane jest na orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 3. orzeczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego o:
  1. stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego przekładane są na orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przekładane są na orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Podstawą do formułowania wskazań jest ocena aktualnego stanu zdrowia wystawiona przez lekarza- członka powiatowego zespołu.
Osoba zainteresowana musi sama zadecydować o wyborze omawianego trybu orzekania, gdyż od orzeczenia wydanego w tym postępowaniu nie przysługuje odwołanie.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: