SO-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności

 • Anna Belczyk: tel: 12-616-5215, fax 12-616-5214
  • wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji na temat postępowania przed Zespołem Orzekającym - parter pokój nr 1
  • wydawanie orzeczeń - IV piętro pokój nr 401
  • przyjmowanie odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - IV piętro pokój nr 401

przyjmowanie stron: pn.- pt. w godzinach 7.30-15.30


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Sprawdź czy spełniasz warunkiObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, który składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy - załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Wniosek może być dostarczony do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem pracownika właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia) - załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Inne dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stanu zdrowia, w tym posiadane wyniki badań psychologicznych.
 4. Opis sytuacji społecznej osoby ubiegającej się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności na odpowiednim druku wypełnionym przez pracownika socjalnego terenowego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania - załącznik nr 3 do niniejszej procedury (wypełniany tylko w sytuacji pozostawania pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ubiegania się o uzyskanie orzeczenia dla celu świadczeń z pomocy społecznej).


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

 Tryb odwoławczy

Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Krakowie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 1. Art. 3, 4, 6, 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1110).


Dostępność procedury
 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 3. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest orzecznictwem pozarentowym. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można złożyć do celów:

 • szkolenia
 • odpowiedniego zatrudnienia lub zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
 • korzystania z systemu pomocy społecznej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
 • korzystanie z karty parkingowej
 • inne (korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów).

W zależności od stopnia naruszenia sprawności organizmu ustala się następujące trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. Znaczny - do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Umiarkowany - do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Lekki - do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: