SO-27
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę można załatwić poprzez portal internetowy https://empatia.mpips.gov.pl/. Wniosek musi zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawę załatwia

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Spraw Społecznych

ul. Stachowicza 18, Kraków, I piętro, stanowisko nr 1 lub 2.

Informacja tel.: 12 616-50-50.

 

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

1) Wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik do karty usługi.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz przedstawia się w szczególności:

 

2) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (w przypadku, kiedy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest składany dla rodziny, w której rodzic nie jest rodzicem co najmniej trojga dzieci składa on oświadczenie tylko

w stosunku do swoich dzieci);

 

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole

lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

w danej placówce;

4) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko jest umieszczone;

5) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uwaga:

1) oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

2) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek

o przyznanie Karty przedstawia się dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: dokument tożsamości członka rodziny wielodzietnej lub akt urodzenia (w przypadku dzieci

do ukończenia 18 roku życia), akt małżeństwa (w przypadku małżonka rodzica);

3) w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Prezydenta Miasta Krakowa informacji niezbędnych do ustalenia prawa do Karty, z przyczyn nieleżących po stronie Prezydenta, Prezydent wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

 

2. Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

 

1) wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik do karty usługi;

2) dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona - oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty wraz ze wskazaniem powodu jej utraty;

4) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

 Opłaty

1) Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.

2) Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

UWAGA!

W siedzibie Wydziału Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków brak jest kasy Urzędu Miasta Krakowa.

NUMER KONTA BANK PKO BP 82 1020 2892 0000 5602 0590 0941 z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz dane osoby, dla której duplikat ma być wydany.

 Forma załatwienia

1. Wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu.

2. Wydanie decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny.

3. Wydanie decyzji o odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

 Termin załatwienia

Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw rodziny. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miasta Krakowa celem ich wydania.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny lub odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Lea 10, 30 - 048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Spraw Społecznych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1954).


Dostępność procedury

 

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych Referat ds Społecznych ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 Biuletyn Informacji Publicznej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-27

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b. szkole wyższej – do końca roku akademickiego

– w którym jest planowane ukończenie nauki.

3) bez ograniczeń wiekowych − w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez, które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

4. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo pobytu stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3) dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem,

nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

6. W przypadku gdy Karta Dużej Rodziny zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wydawany jest jej duplikat.

7. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

8. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

9. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

10. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

11. W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa utraty uprawnień do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

12. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty

13. Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.

14. Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl