SO-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Wydawanie decyzji w sprawach prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Załączniki do procedury:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu ustalenia Twojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia Twojej sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych

Referat do Spraw Społecznych

ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

II piętro – pok. 216 tel.: 12 616-50-32, 12 616-50-51, fax: 12 616 50 53

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek.

2. Świadczeniobiorca przedkłada odpowiednio dokument potwierdzający:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego - ważny paszport lub dowód osobisty lub

2) posiadanie statusu uchodźcy - decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadaniu statusu uchodźcy, lub

3) objęcie ochroną uzupełniającą - decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzieleniu ochrony uzupełniającej, lub

4) posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – decyzja wojewody. Dotyczy cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną i jest on członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy albo udzieleniem mu ochrony uzupełniającej.

 Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku lub w innym terminie zgodnie z art. 35-36 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu.

3. Oświadczenie o stanie majątkowym.

4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

5. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym potwierdzające zamieszkanie świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

 Dostępność procedury

Wnioski w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyjmowane są Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18, II piętro, pok. 216

 

oraz

 

przez Filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krakowie właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

 

1. Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643 07 06, e mail: f1@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

 

2. Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e mail: f2@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

 

3. Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257 00 08, e mail: f3@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

 od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

 od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

 od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

 od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

 

4. Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e mail: f4@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

 

5. Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e mail: f5@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

 

6. Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e mail: f6@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

 

7. Filia nr 7 ul. Mazowiecka 4-6, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e mail: f7@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

 

8. Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e mail: f8@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

 od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

 od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

 od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

 od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

9. Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 12 644-80-34, e mail: f9@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa.

 

W przypadku osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków wnioski przyjmowane są przez Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24,
tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643 07 06, e mail: db@mops.krakow.pl.

 

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych przyznawane jest osobom innym niż ubezpieczone, posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy (wyjaśnienie znajduje się w pkt 4 poniżej).

2. Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydaje się po:

1) przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów potwierdzających:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub

b) posiadanie statusu uchodźcy, lub

c) objęcie ochroną uzupełniającą, lub

d) posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

2) przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;

3) stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

4) stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Kryterium dochodowe wynosi:

1) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,

2) dla osoby w rodzinie – 528 zł.

4. Artykuł 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi,

że w przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności

w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

5. Decyzję w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydaje wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

1) dzień złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę (osobę fizyczną),

2) dzień udzielenia świadczenia - w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym (wniosek składa świadczeniodawca),

- chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

7. Świadczeniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, o każdej zmianie w sytuacji dochodowej

lub majątkowej oraz o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

8. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzają właściwi pracownicy socjalni.

9. Wnioski są udostępnione i przyjmowane w:

1) Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 30-103 Kraków,

ul. Stachowicza 18, II piętro, pok. 216;

2) Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Dane adresowe Filii MOPS zamieszczone są na stronie internetowej MOPS www.mops.krakow.pl oraz na stronie www.bip.krakow.pl w części dotyczącej niniejszej procedury.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: