SO-18
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Zasiłek pielęgnacyjny


Załatw sprawę elektronicznie

Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAPSprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych UMK ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków;

Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych:

- ul.Stachowicza 18: pn. - pt. w godz. 7.40-18.00 tel. 012 616-50-00,

- os. Zgody 2: pn. - pt. w godz. 7.40 - 15.30 tel. 012 616-87-29, 012 616-87-98

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzSprawdź czy spełniasz warunkiObejrzyj wersję w języku migowym

brakDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej Karty usługi.
 2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (oryginał do wglądu).
 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 4. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.


W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Wydziału Spraw Społecznych może domagać się takiego dokumentu.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia
 1. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
 2. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niepobieraniu przez wnioskodawcę dodatku pielęgnacyjnego.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Społecznych w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 1. Art. 16, art. 23, art. 24, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 2284),


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Wydział Spraw Społecznych UMK, ul. Stachowicza 18
 3. Punkty informacji, wydawania i przyjmowania wniosków Wydziału Spraw Społecznych:
   - os. Zgody 2, 
   - ul.Wielicka 28 A (w okresie od września do października)
 4. Biuletyn informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl)

Wnioski należy złożyć w:

 1. Wydziale Spraw Społecznych UMK, ul. Stachowicza 18,
 2. Punkcie informacji, wydawania i przyjmowania wniosków Wydziału Spraw Społecznych:
      - os. Zgody 2, 
      - ul. Wielicka 28 A (w okresie od września do października)

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
 2. Kopię dokumentów może uwierzytelnić organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 3. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający zasiłek pielęgnacyjny.