SO-18
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Zasiłek pielęgnacyjny


Załatw sprawę elektronicznie

Osoby posiadające ważny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub podpis potwierdzony profilem zaufanym mogą składać wnioski elektronicznie za pomocą portalu utworzonego przez ministra właściwego dla spraw rodziny dostępnego na stronie http://www.empatia.mrpips.gov.pl/lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą http://www.epuap.gov.pl/Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych UMK ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków;

Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych:

- ul.Stachowicza 18: pn. - pt. w godz. 7.40-18.00 tel. 012 616-50-00,

- os. Zgody 2: pn. - pt. w godz. 7.40 - 15.30 tel. 012 616-87-29, 012 616-87-98

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej Karty usługi.
 2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (oryginał do wglądu).
 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 4. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Wydziału Spraw Społecznych może domagać się takiego dokumentu.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niepobieraniu przez wnioskodawcę dodatku pielęgnacyjnego.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Społecznych w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 1. Art. 16, art. 23, art. 24, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.),
 2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U 2017 r. poz. 1428),
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466),

 

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Wydział Spraw Społecznych UMK, ul. Stachowicza 18
 3. Punkty informacji, wydawania i przyjmowania wniosków Wydziału Spraw Społecznych:
   - os. Zgody 2, 
   - ul.Wielicka 28 A (w okresie od sierpnia do października)
 4. Biuletyn informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl)

Wnioski należy złożyć w:

 1. Wydziale Spraw Społecznych UMK, ul. Stachowicza 18,
 2. Punkcie informacji, wydawania i przyjmowania wniosków Wydziału Spraw Społecznych:
      - os. Zgody 2, 
      - ul. Wielicka 28 A (w okresie od sierpnia do października)

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
 2. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający zasiłek pielęgnacyjny.