SC-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury SC-9

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego:

• Referat Rejestracji Bieżącej, ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń, tel. 12-616-55-44, fax. 12 616-55-20 (dotyczy uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego oraz uznania ojcostwa równocześnie z rejestracją aktu urodzenia)

• Referat Rejestracji Bieżącej, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń, p. III, pok. 310, tel. 12-616-55-41, fax. 12 616-55-20

• Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń p. III, pok. 326 tel. 12-616-88-56, fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:

• dowód osobisty lub paszportOpłaty

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia

1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu).

2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie pisma).Termin załatwienia

1. Niezwłocznie.

2. Do 7 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.Podstawa prawna

1. Art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

2. Art. 72 - 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

3. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 ze zm.).Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności.

2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.

5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

6. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: