SC-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury SC-7

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków,

Referat Transkrypcji Zagranicznych ASC, p. III, pok. 304, 305; 307,308.

Informacja telefoniczna: 12 616-55-54.

fax: 12 616-55-72Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Dokument tożsamości.

  • dowód osobisty lub paszport

2. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała

z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.

3. Dowody: dokumenty ( dotyczące odpowiednio urodzenia, małżeństwa, zgonu ) wydane przez właściwy podmiot zagraniczny potwierdzające to zdarzenie oraz dane, które powinny być wpisane do polskiego aktu..

4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

5. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

6. Dowód osobisty oraz książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku rejestracji zgonu.Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu jego rejestracji - 39,00 zł.

2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

 

Konto dla rozliczeń transgranicznych: BIC PKO Bank Polski: BPKOPLPW

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.Forma załatwienia

Rejestracja w rejestrze stanu cywilnego aktu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego.

Decyzja odmawiająca dokonania w rejestrze stanu cywilnego rejestracji aktu stanu cywilnego.Termin załatwienia

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

1. Art. 2, art. 22, art. 26, art. 31, art.104, art. 105, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2064 ze zm. ).

2. Art. 33, art. 35, art.36, art.76a, art.79a i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2017r., poz. 1257).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1904 ).

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm. ).

5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz. U. z 2016r., poz. 1579 ).

6. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ).

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm. ).

8.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).

9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 ze zm.).

10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 657 ).

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r., poz. 212 ).

12. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r.

w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 ze zm.).Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego

może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna

osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w

rejestracji zgonu.

2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: