SC-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury SC-10

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego:

• Referat Archiwum USC dla Dzielnic od I do XIII, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków, stanowisko ds. zmian w aktach stanu cywilnego p. II, pok.208, tel. 12-616-55-74, fax. 12 616-55-20

• Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

stanowiska ds. rejestracji urodzeń p. III, pok. 326 tel. 12-616-88-56, fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Podanie.

2. Dokumenty tożsamości matki / ojca dziecka i ich współmałżonka.

• dowód osobisty lub paszportOpłaty

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia

1. Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca (w formie protokołu)

2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca.Termin załatwienia

1.Niezwłocznie.

2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Podstawa prawna

1. Art. 18, 22, 32 ust. 2, 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)

2. Art. 90 i 901 z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682.)

3. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz. 224 ze zm.).

4. Art. 35, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim konsulem.

2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.

4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: