SC-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzeń


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury SC-1

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego:

• Referat Rejestracji Bieżącej, ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków: stanowiska ds. rejestracji urodzeń, tel. 12 616-55-44 (szpitale: Uniwersytecki, Narutowicza, Czerwiakowskiego, Femina), fax. 12 616-55-20;

• Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII os. Zgody 2, 31-949 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń III p., pok. 326, tel. 12 616-88-56 (szpitale: Żeromskiego, Rydygiera, Ujastek), fax. 12 616-88-24

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:

• dowód osobisty lub paszport

2. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).

3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.Opłaty

1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

Konto dla rozliczeń transgranicznych: BIC PKO Bank Polski: BPKOPLPW

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1.Sporządzenie aktu urodzenia.

2. Odmowa sporządzenia aktu urodzenia.Termin załatwienia

1. Niezwłocznie.

2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Karta urodzenia/karta martwego urodzenia przekazana przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia.

2. Protokół zgłoszenia urodzenia.Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

2. Art. 62, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

5. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

6. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

7. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219).

8. Art. 17 ust. 1 pkt.1, art. 19, 21, 29 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 657 ze zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1984).Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe .

4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

7. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

8. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.

9. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.

10. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

 

Uwaga!

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić w czasie obsługi Klientów,

mają związek z działaniem aplikacji informatycznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało procedurę awaryjną. Konieczność zastosowania procedury awaryjnej spowoduje, że nadanie numeru PESEL i zameldowanie noworodka nie będzie możliwe do załatwienia podczas jednej wizyty w Urzędzie.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: