SA-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności artystycznej

 


Załączniki do procedury:
wniosek o zawarcie umowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Referat Handlu i Usług, pok. 813 na VIII piętrze

 • Bartosz Mikos – tel. 12 616 9252 / nr fax: 12 616 9327

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

 1. Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć osób prowadzących działalność w formie spółki.
 2. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej – NIP (tylko dla spółki cywilnej).
 3. Wyrys i wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której będzie prowadzona działalność artystyczna.
 4. Jednoznaczna lokalizacja prowadzonej działalności artystycznej zaznaczona na wyrysie z ewidencji gruntów, mapie sytuacyjnej lub szkicu.
 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 6. Zdjęcie kostiumu/kostiumów – jeżeli działalność artystyczna polega na prezentacji stroju/strojów

 

Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Wnioskodawca występując o zawarcie umowy może skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

 Opłaty
 1. Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty obliczone na zasadach i w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.
 2. W przypadku udostępniania Błoń Krakowskich pobierana jest kaucja w wysokości 7,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni, niezależnie od opłaty za udostępnienie terenu. Kaucja za zajęcie Błoń Krakowskich podlega zwrotowi po zakończeniu prowadzenia działalności artystycznej, jeżeli teren został odebrany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie bez uwag, tj. bez uszkodzeń lub po przywróceniu go do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku kaucja zostaje zatrzymana na poczet prac związanych z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.
 3. Zgłoszenie wniosku wymagającego przeprowadzenia pełnej procedury w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności artystycznej skutkuje dodatkowym naliczeniem w wysokości 100 % stawki podstawowej.
 4. Zajęcie nieruchomości bez zgody Wydziału Spraw Administracyjnych podlega opłacie w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej.

 Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna.Termin załatwienia

Do 14 dni od daty uzyskania kompletu wymaganych opinii, dla złożonego kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niz w ciągu 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Opinia Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych.

2. Opinia Plastyka Miasta – jeżeli działalność artystyczna polega na prezentacji stroju/strojów.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.2017, poz.1875,z póxn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U.2015, poz. 2139),
 3. Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, z późn. zm.
 4. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).
 5. Zarządzenie nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie (z późn. zm.).
 6. Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim w Krakowie (z późn. zm.).
 7. Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.
 8. Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni.
 9. Zarządzenie nr 1002/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na obszarze objętym Uchwałą nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl, w Wydziale Spraw Administracyjnych oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców.

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Procedura odnosi się do nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
 2. Procedura nie dotyczy nieruchomości budynkowych i budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, pasa drogowego, targowisk, terenów objętych umowami użytkowania wieczystego, użytkowania, dzierżawy, użyczenia i oddanych w trwały zarząd, za wyjątkiem terenów zieleni miejskiej będących w trwałym zarządzie jednostki miejskiej zarządzającej zielenią.
 3. Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie (poza pasem drogowym) w celu prowadzenia działalności artystycznej należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, z co najmniej 30–dniowym wyprzedzeniem.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość pominięcia ww. terminu z zastrzeżeniem, iż wniosek, który wpłynął w terminie do 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia prowadzenia działalności artystycznej może pozostać bez rozpatrzenia, jeżeli jest on niekompletny lub wymaga uzyskania opinii.
 5. Lokalizację i rodzaj prowadzonej działalności artystycznej określa każdorazowo wnioskodawca, na własną odpowiedzialność. Lokalizacja prowadzenia działalności artystycznej dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach, w których nie powoduje zakłócenia, w szczególności: ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, bądź ładu przestrzennego. Dodatkowo w obszarze chronionym i szczególnie chronionym obowiązują standardy określone dla tych obszarów.
 6. Nie wywiązanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.
 7. W przypadku stwierdzenia przez służby miejskie odstępstwa od uzgodnionych w umowie warunków, używający nagłośnienia zobowiązany jest do obniżenia poziomu natężenia dźwięku lub wyłączenia urządzeń nagłaśniających.
 8. Naruszenie warunków umowy w zakresie warunków nagłośnienia skutkuje przepadnięciem kaucji.
 9. W przypadku prowadzenia działalności artystycznej na terenach zielonych wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania sporządzonych przez zarządzającego terenem: protokołu warunków wydania i protokołu odbioru terenu po zakończeniu prowadzenia działalności.