SA-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Opinia Gminy Miejskiej Kraków o lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne


Załączniki do procedury:
oświadczenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania opinii Gminy Miejskiej Kraków o lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne.

 

  

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

 

 

• Agnieszka Rudnicka-Drabik – tel. 12 616 9382

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie pozytywnej opinii zawierający następujące dane:

1) Nazwa wnioskodawcy, adres siedziby oraz dane kontaktowe.

2) Określenie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne:

a) opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca planowanej działalności,

b) plan sytuacyjny budynku,

c) usytuowanie w stosunku do zabudowy mieszkaniowej,

d) zaznaczenie budynków użyteczności publicznej w promieniu 100 m,

e) określenie powierzchni budynku,

f) określenie powierzchni lokalu,

g) opis dotychczasowej funkcji lokalu.

3) Opis zakresu i rodzaju planowanej działalności.

II. Załączniki do wniosku:

1. Odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub kserokopia umowy/promesy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry.

2. Oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami z tytułu udostępnienia nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

3. Pełnomocnictwo pisemne do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Forma załatwienia

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne w określonej przez wnioskodawcę lokalizacji.

2) Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne w określonej przez wnioskodawcę lokalizacji i przekazanie projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Krakowa.

 Termin załatwienia

Do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu trzech miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Opinia Biura Planowania Przestrzennego dotycząca lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne.

2) Opinia właściwych służb konserwatorskich w przypadku zamiaru lokalizacji ośrodków gier w budynkach objętych ochroną konserwatorską.

3) Opinia właściwej Rady Dzielnicy w formie uchwały Rady Dzielnicy jako podmiotu właściwego w kwestiach dotyczących wskazanej lokalizacji kasyna gry/salonu gry „Bingo” pieniężne.

4) Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

 

 Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych UMK może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

2) Wnioskodawca legitymujący się zagranicznymi dokumentami składając wniosek załącza do niego ich tłumaczenia na język polski.

3) W przypadku budynków i lokali objętych pełną ochroną konserwatorską wpływ na projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne ma opinia Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków.

4) Decydujący wpływ na projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne w określonej przez wnioskodawcę lokalizacji ma opinia Rady Dzielnicy w formie uchwały Rady Dzielnicy.