SA-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Opinia Gminy Miejskiej Kraków o lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne.


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813,

mailto:sa.umk@um.krakow.pl

 

 • Katarzyna Nytko-Burda – tel. 12 616 9315

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie pozytywnej opinii zawierający następujące dane:

 1. Nazwa wnioskodawcy, adres siedziby oraz dane kontaktowe.
 2. Określenie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne:

a) opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca planowanej działalności,

b) plan sytuacyjny budynku,

c) usytuowanie w stosunku do zabudowy mieszkaniowej,

d) zaznaczenie budynków użyteczności publicznej w promieniu 100 m,

e) określenie powierzchni budynku,

f) określenie powierzchni lokalu,

g) opis dotychczasowej funkcji lokalu.

3. Opis zakresu i rodzaju planowanej działalności.

 

II. Załączniki do wniosku:

 1. Odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub kserokopia umowy/promesy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry.
 2. Pełnomocnictwo pisemne do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty

Nie dotyczyForma załatwienia
 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne w określonej przez wnioskodawcę lokalizacji.
 2. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne w określonej przez wnioskodawcę lokalizacji i przekazanie projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Krakowa.

 Termin załatwienia

Do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu trzech miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Opinia Biura Planowania Przestrzennego dotycząca lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne.
 2. Opinia właściwych służb konserwatorskich w przypadku zamiaru lokalizacji ośrodków gier w budynkach objętych ochroną konserwatorską.
 3. Opinia właściwej Rady Dzielnicy w formie uchwały Rady Dzielnicy jako podmiotu właściwego w kwestiach dotyczących wskazanej lokalizacji kasyna gry/salonu gry „Bingo” pieniężne.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami z tytułu udostępnienia nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków oraz oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne.
 5. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

 Dostępność procedury

Procedurę można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
 2. Wnioskodawca legitymujący się zagranicznymi dokumentami składając wniosek załącza do niego ich tłumaczenia na język polski.
 3. W przypadku budynków i lokali objętych pełną ochroną konserwatorską wpływ na projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne ma opinia Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków.
 4. Decydujący wpływ na projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne w określonej przez wnioskodawcę lokalizacji ma opinia Rady Dzielnicy w formie uchwały Rady Dzielnicy.