SA-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

sa sa-5 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach (kat. ABC)


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ima charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Tak, przez platforme ePUAP.Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi

al. Powstania Warszawskiego 10

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

Załączniki do wniosku:

 

 1. zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Uwaga: W przypadku zezwoleń wydanych przez UMK wystarczy podać tylko ich numery.

 1. zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu
 2. zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach)
 3. szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprezy
 4. szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy,
 5. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

 Opłaty
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: Pekao PKO BP S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

(na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

3. Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty). Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:

 • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
 • 175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.

 Forma załatwienia
 1. Decyzja - zezwolenie.
 2. Decyzja ustalająca wartość opłaty

 Termin załatwienia
 1. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.
 2. Na niezałatwienie sprawy w powyższym terminie, jak również w sytuacji, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31 – 549 Kraków. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy
 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków) – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna
 1. Art. 181 ust. 1, 2, 3, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).
 2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
 3. Art. 20 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 646, z późn. zm.).
 4. Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.).
 6. Art. 8a ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1870).

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
 2. Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach:

- dla dzieci,

- masowych – określonych w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyjątkiem zezwoleń na sprzedaż

i podawanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.